Werkgever aansprakelijk voor RSI

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft op 11 januari 2007 bepaald dat werkgevers bij beroepsziekten zich niet kunnen beroepen op gevaarlijke hobbies van werknemers. De rechter vond het ontoelaatbaar dat een man met RSI-klachten 48 uur moest overwerken in één week.

Reflexwerking opzegverbod tijdens ziekte

De kantonrechter van de sector kanton van de Rechtbank Arnhem heeft op 20 december 2006 een ontbindingsverzoek van de werkgever afgewezen,  omdat het verzoek verband houdt met de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Niet afrekenen Cola, Fanta en Twix komt werknemer duur te staan!

Op 28 november 2006 heeft de Kantonrechter Groningen geoordeeld dat een werkgever volledig moet kunnen vertrouwen op de integriteit van de werknemer, zeker als deze is belast met verkoopactiviteiten. Herhaalde diefstal c.q. verduistering c.q. zonder toestemming gebruiken van zaken uit de serviceshop levert een dringende reden voor ontslag op staande voet op, ook als het gaat om zaken die een relatief geringe economische waarde vertegenwoordigen.

Einde van de verkorte procedure bij de CWI

Bij collectieve ontslagen op grond van reorganisatie wordt vaak gebruik gemaakt van de weg via de CWI. Bij de CWI worden dan ontslagvergunningsaanvragen ingediend voor de werknemers wier arbeidsplaatsen vervallen. Gewoonlijk duurt deze procedure vier tot zes weken. De procedure kan echter worden ingekort indien de werknemers een zogenaamde 'werknemersverklaring van geen bezwaar' tekenen. Deze verkorte procedure die is opgenomen in artikel 2:6 van het Ontslagbesluit wordt per 1 januari 2007 geschrapt. Ontslagvergunningsaanvragen die voor 1 januari 2007 worden ingediend kunnen nog wel via de verkorte procedure worden afgedaan.

Aanpassen werkrooster is geen wijziging arbeidsvoorwaarden

Een werknemer wordt zonder zijn instemming uit de nachtdienst gehaald en teruggeplaatst in de reguliere dagdienst. De kantonrechter Zaandam oordeelt op 16 november 2006 dat het aanpassen van een werkrooster niet is aan te merken als een wijziging van de arbeidsvoorwaarden. De toets van artikel 7: 613 BW kon daardoor worden overgeslagen.

 

Beleidsregels sollicitatieplicht werknemers

Tegenover het recht op WW staan verplichtingen voor de werknemer. Een van de belangrijkste verplichtingen luidt, dat de werknemer moet voorkomen dat hij in onvoldoende mate tracht passende arbeid te vinden. Dit wordt ook wel aangeduid als de sollicitatieplicht. Onlangs heeft het UWV beleidsregels gepubliceerd, waaruit blijkt hoe de sollicitatieplicht vanaf 1 januari 2007 voor verschillende groepen werknemers wordt ingevuld.

Geen SER-akkoord ontslagrecht

Werkgevers en werknemers binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) hebben geen akkoord weten te bereiken over versoepeling van het ontslagrecht. Een woordvoerder van werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft berichtgeving hierover in Het Financieele Dagblad bevestigd.

 

Postbode verliest zijn baan door ongeadresseerd foldermateriaal weg te gooien.

Een postbode met een lange – en onberispelijke staat van dienst ( 29 jaar) wordt aanvankelijk op staande voet ontslagen. De postbode heeft namelijk in strijd gehandeld met de gedragsregels van TNT. Het ontslag op staande voet houdt geen stand. De Kantonrechter te Haarlem oordeelt dat een ontslag op staande voet in de gegeven omstandigheden een te zware sanctie is en wijst de loonvordering zoals ingesteld door de werknemer toe.

TNT laat het er niet bij zitten en vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van dringende redenen dan wel op grond van gewijzigde omstandigheden. De Kantonrechter gaat niet over tot ontbinding op grond van een dringende reden omdat het ontslag op staande voet een te zware sanctie is,gelet op het feit dat aan TNT meerdere alternatieve sancties ter beschikking staan, die een minder verstrekkende, maar in de gegeven omstandigheden meer passende bestraffing van ongeoorloofd gedrag zou hebben opgeleverd.
De Kantonrechter ontbindt de overeenkomst wel op grond van een verandering in de omstandigheden en neemt over het standpunt van TNT dat zij door de gedragingen van de postbode het vertrouwen in zijn functioneren hebben verloren. 

Ondanks de lange en onberispelijke staat van dienst, en een enkele misstap, ontbindt de Kantonrechter de overeenkomst zonder toekenning van enige vergoeding.

Welk leed er wel niet verscholen kan gaan achter het niet verspreiden van folders! Ik zal daaraan denken bij het ongelezen weggooien van folders.  

Schrijffout in concurrentiebeding voor rekening werkgever

Onlangs kwam bij de Kantonrechter Zwolle de vraag aan de orde of het Haviltex-criterium ook gebruikt mag worden om een onvolledig geformuleerd concurrentiebeding ambtshalve aan te vullen ten nadele van werknemer. De Hoge Raad heeft destijds bepaald dat voor de uitleg van concurrentiebedingen aansluiting kan worden gezocht bij het Haviltex-criterium (Hoge Raad 4 april 2003, JAR 2003/107). Daarbij komt het aan op de "zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepaling mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.