Is porno reden tot ontslag?

Als sinds de opkomst van e-mail en internet op het werk stellen
kantonrechters zich op het standpunt dat porno kijken op internet (op het werk) in principe slechts
reden is tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst als de werkgever
een reglement heeft dat dit soort gedrag verbiedt, en daaraan ook de
sanctie van ontslag verbindt. Heeft de werkgever dat niet, dan is de
kans klein dat er een ontslagvergunning wordt verkregen.

Blog.nl breidt uit met expertblogs voor de B2B markt

Het netwerk van blog.nl gaat uitbreiden. Tot nu toe bestond het netwerk
uit blogs voor de consument/particulier. De komende maanden zullen
tientallen expertblogs worden opgezet die zich primair richten op
functionarissen bij overheid en bedrijfsleven. Daartoe is blog.nl een
exclusieve samenwerking aangegaan met online vakuitgeverij The Question
Library www.tql.nl te Deventer.
Met ingang van heden is een drietal vakblogs opengesteld:
- arbeidsomstandigheden; arbo.blog.nl onder redactie van ing. Ronald Hoevers.
- ontslagzaken; ontslag.blog.nl onder redactie van mr. Petra Willems,.
- pensioenen; pensioenen.blog.nl onder redactie van Arthur Borghoff.

Ontslag per direct?

De werkgever mag u tijdens de proeftijd per direct ontslaan. Controleer bij ontslag tijdens proeftijd wel altijd of uw werkgever zich aan de regels houdt. Zo moet de proeftijd schriftelijk zijn vastgelegd. Ook mag de proeftijd nooit langer duren dan één of twee maanden. Denkt u dat uw werkgever zich niet aan de regels houdt? Ga dan niet akkoord met uw ontslag. Schrijf een brief waarin u aangeeft waarom u niet akkoord gaat. En vraag eventueel om een schadevergoeding.

Europees Hof van Justitie verbiedt afkoop minimum vakantiedagen

Het FNV heeft bij de rechtbank Den Haag de vordering aanhangig gemaakt om een verklaring voor rechte dat de uitleg van SZW onverenigbaar is met de Europese Arbeidstijdenrichtlijn. In hoger beroep heeft het Hof deze vraag voorgelegd aan het Europese Hof. Het Hof heeft geoordeeld dat de Nederlandse regelgeving die toestaat om bovenwettelijke vakaniedagen in enig jaar in geld uit te keren – ongeacht de vraag of ze oorspronkelijk minimum vakantieaanspraken waren – onrechtmatig is.Werknemers zouden erdoor geprikkeld kunnen worden om afstand te doen van de door hun gezondheid en veiligheid noodzakelijke rust.

steeds meer bedrijven hebben ondernemingsraad

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de helft van de ondernemingen die geen ondernemingsraad hebben, aangeeft dat dit komt omdat het personeel geen behoefte heeft. Hoewel dus in de meerderheid van de bedrijven een ondernemingsraad functioneert en velen medezeggenschap belangrijk vinden, ontbreekt in de praktijk toch nogal eens de animo. Om medezeggenschap een impuls te geven heeft De Geus op 13 maart het Ambassadeursnetwerk medezeggenschap ORakel (OndernemingsRaad, Ambassadeur, Kwaliteit en Effectief Leren) geïnstalleerd, een netwerk voor en door ondernemers. Doel van het netwerk is dat ondernemers andere ondernemers laten profiteren van hun kennis van en ervaring met medezeggenschap.

Tweede Kamer akkoord met wijziging WW-eisen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een verdere aanscherping van de toelatingseisen voor WW. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet iemand nu nog 26 van de 39 weken voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag hebben gewerkt. Dit wordt in de toekomst 26 van de 36 weken voorafgaande aan de eerste werkloosheidsdag. Voor sommige categorieën van seizoensarbeid wordt een uitzondering gemaakt. Zie ook www.szw.nl

apart ontslagrecht voor jongeren?

De Franse regereing wil dat jongeren direct, zonder opgaaf van redenen, kunnen worden ontslagen. Het argument is dat daardoor de werkgelegenheid voor de jongeren zal toenemen omdat werknemers bij ongeschiktheid van de jeugdie werknemer hun handen vrij hebben.In Nederland haken werkgevers spontaan op de discussie in, bijvoorbeeld bij de metaalwerkgevers. Zakelijk opportunisme of moeten wij ook in Nederland de wetgeving aanpassen?