Aanpassen werkrooster is geen wijziging arbeidsvoorwaarden

Een werknemer wordt zonder zijn instemming uit de nachtdienst gehaald en teruggeplaatst in de reguliere dagdienst. De kantonrechter Zaandam oordeelt op 16 november 2006 dat het aanpassen van een werkrooster niet is aan te merken als een wijziging van de arbeidsvoorwaarden. De toets van artikel 7: 613 BW kon daardoor worden overgeslagen.

 

Casus: De werknemer werkt als schoonmaker hoofdzakelijk in dagdienst. In de arbeidsovereenkomst is een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen, op grond waarvan de werkgever de werktijden – na overleg met de werknemer – schriftelijk kan wijzigen.

Op enig moment wordt de werknemer in een ander rooster geplaatst, waardoor hij aanzienlijk meer in nachtdiensten gaat werken. Deze structurele nachtdienst betaalt vanwege de daarbij behorende toeslagen aanmerkelijk beter dan werken in de dagdienst. Na omstreeks negen maanden wordt de werknemer weer teruggeplaatst naar de reguliere werkzaamheden in hoofdzakelijk dagdienst.

De werknemer stapt naar de kantonrechter en claimt “de nachtdiensten”. Hij stelt dat de werkgever hem niet zonder zijn instemming had mogen terugplaatsen naar de reguliere dagdienst.

Het oordeel van de kantonrechter komt op het volgende neer:
Allereerst  wordt gekeken naar de beweegredenen van de werkgever voor de terugplaatsing. Deze redenen – hoofdzakelijk een verschuiving van werk – komen de kantonrechter niet onredelijk voor. De kantonrechter overweegt als volgt:

“Dat wellicht geen sprake is van een zwaarwichtig belang, zoals bedoeld in artikel 7:613 van het Burgerlijk Wetboek, doet niet ter zake, nu het aanpassen van het werkrooster niet is aan te merken als een wijziging van arbeidsvoorwaarden, zoals genoemd in bedoeld wetsartikel.”

Toch redeneert de kantonrechter vervolgens dat de vrijheid van de werkgever om de werktijden te wijzigen niet onbeperkt is. Enerzijds moet de voorgenomen roosterwijziging met de betrokken werknemer worden overlegd, anderzijds heeft de werkgever zich natuurlijk te richten naar de eisen van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW). Deze eisen kunnen met zich meebrengen dat financieel nadelige gevolgen van een roosterwijziging – bijvoorbeeld een forse terugval in onregelmatigheidstoeslagen – worden verzacht door een overgangsregeling te treffen.

De kantonrechter oordeelt dat in deze zaak voor het treffen van een dergelijke regeling geen aanleiding bestaat. Van doorslaggevend belang hierbij is het feit dat de betreffende werknemer slechts een relatief korte periode extra nachtdiensten heeft gedraaid, waardoor niet aannemelijk is dat hij zijn leven en uitgavenpatroon daarop heeft ingericht. De vordering van de werknemer wordt afgewezen.

 

Lees ook:Werkgever moet schade aan eigen auto werkneemster vergoeden
Lees ook:Bij ziekte door eigen schuld geen volledige doorbetaling van loon
Lees ook:Ontheffing sollicitatieplicht
Lees ook:Schriftelijkheidsvereiste bij een proeftijdbeding
Lees ook:Kantonrechter negeert adviezen van het UWV

Eén reactie op “Aanpassen werkrooster is geen wijziging arbeidsvoorwaarden

  1. Erik van Leeuwenstijn

    Natuurlijk ben ik als leidinggevende van mening dat het aanpassen van een werkrooster geen wijziging van werkzaamheden met zich mee brengt en derhalve geen wijziging arbeidsvoorwaarden behoeft. Onze werknemers zijn echter veel te lang vertroeteld waardoor zij bestaande werktijden als een recht zijn gaan zien,hierbij volledig voorbijgaand aan het doel van een organisatie tw: het genereren van een rendement op geinvesteerd vermogen. Ik ben daarom blij dat we nu weer meer en meer volgens de leer te werk kunnen gaan want staat he niet in de bijbel… indien gij niet werkt zal gij niet eten. Hard misschien maar op termijn een goede stelregel voor het behoud van vele van onze bedrijven

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.