Niet voldoen aan voorschriften levert dringende reden op

Werknemer is filiaalmanager in een schoenenzaak. Binnen het landelijk operende bedrijf gelden voorschriften met betrekking tot de kasafhandeling en het opmaken van de kas. Werknemer volgt die voorschriften niet en wordt daar een aantal malen op aangesproken. Dat leidt niet tot verbetering. Nadat werknemer wederom de voorschriften niet volgt en ten onrechte reiskosten declareert, ontslaat de werkgever hem op staande voet. De werkgever verzoekt voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkosmt. De kantonrechter wijst het verzoek toe op de primaire grondslag, te weten: aanwezigheid van een dringende reden.

Op 15 november 2006 heeft de Kantonrechter van de Rechtbank Haarlem daartoe als volgt overwogen:

"Zoals uit de vaststaande feiten blijkt, heeft [verweerder] zich niet gehouden aan de instructies die bij Schoenenreus gelden met betrekking tot het opmaken van de kas. [verweerder] heeft één en ander erkend en daar verklaringen voor gegeven. Hetgeen hij in dat verband naar voren heeft gebracht rechtvaardigt evenwel niet dat hij van de instructies van Schoenenreus afwijkt. Gelet op zijn positie van filiaalmanager en het vertrouwen dat Schoenenreus in [verweerder] moet kunnen stellen als het gaat om de financiële afhandeling van de geldstroom in het filiaal, had [verweerder] zich moeten realiseren dat hij zich aan die instructies moet houden. Dit geldt temeer nu hij een aantal malen door Schoenenreus is gewaarschuwd.

Voorts is komen vast te staan dat [verweerder] ten onrechte reiskosten heeft gedeclareerd. Ook al zou één en ander te wijten zijn aan zijn verhuizing van Breda naar [woonplaats], neemt dat niet weg dat [verweerder] zorgvuldig moet zijn in zijn declaratiegedrag en zich ervan bewust moet zijn welke kosten hij declareert.

[verweerder] heeft nog aangevoerd dat hij door het ontbreken van een assistent filiaalmanager tot zijn handelingen is gekomen, maar daarvoor is onvoldoende grondslag te vinden in de stukken.
Voor zover de verweten gedragingen gerelateerd zijn aan moeilijke privéomstandigheden, zoals ook door [verweerder] is betoogd, dient dat geheel voor zijn rekening te blijven.

De kantonrechter is op grond van het vorenstaande van oordeel dat voldoende gewichtige redenen om de arbeidsovereenkomst, voor zover deze nog mocht blijken te bestaan, wegens een dringende reden op korte termijn te ontbinden, zodat het primaire verzoek toewijsbaar is.

Nu het verzoek op de primaire grondslag wordt toegewezen, komt de kantonrechter niet toe aan de beoordeling of aan [verweerder] in redelijkheid een vergoeding toekomt.

Deze uitspraak is na te lezen op www.rechtspraak.nl onder LJN: AZ2613

Lees ook:Collectief ontslag via kantonrechter mogelijk
Lees ook:Werknemer houdt zich niet aan veiligheidsvoorschriften: ontbinding zonder vergoeding
Lees ook:Werkgever mag zedendelinquent niet ontslaan
Lees ook:“Onbekwaamheid” door arbeidsduurvermindering is zwaarwegend bedrijfsbelang voor werkgever
Lees ook:Frauderende werknemer krijgt hoge ontbindingsvergoeding

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.